Mỗi thế đất, cây cối  đều có chỉ số năng lượng từ trường riêng, người ta gọi đó là chỉ số Bovis. Chỉ số này được phát hiện bởi các nhà khoa học người Pháp . André Bovis 1930, khi ông khám phá Kim Tự Tháp.

Mỗi 1 dải đất sẽ có dạng từ trường năng lượng riêng chỗ cao chỗ thấp, chỗ yếu.